Zásady ochrany osobných údajov & GDPR

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov & GDPR

Ochrana súkromia fyzických osôb je pre nás veľmi dôležitá. Nevyhnutnou súčasťou osobného súkromia fyzických osôb sú aj osobné údaje. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o dotknutej fyzickej osobe, na základe ktorých možno určiť (identifikovať) konkrétnu fyzickú osobu. Práve preto pristupujeme ku všetkým osobným údajom dotknutých fyzických osôb zodpovedne, prihliadajúc na ich potreby. Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých fyzických osôb postupujeme v súlade s účinnými právnymi predpismi a chránime ich s maximálnou možnou starostlivosťou.

Odporúčame dotknutým fyzickým osobám, aby sa s týmito základnými informáciami dôkladne oboznámili. V týchto informáciách sa dotknuté fyzické osoby dozvedia základným spôsobom, ako pristupujeme k ich osobným údajom, ako nás môžu kontaktovať, ak majú otázky k spracúvaniu ich osobných údajov, a ostatné dôležité informácie o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb.

Ochrana osobných údajov

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov, Vám v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie:

Kto je prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom a spracovávateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Peter Kovalík – PEKOProf, IČO 41727321, so sídlom Západ 1056/13, 02801 Trstená, zapísaná v Živnostenskom registri, Okresný úrad Námestovo, číslo živnostenského registra: 560-9385.

Osobné údaje poskytnuté fyzickou osobou našej spoločnosti, budú spracúvané iba v rozsahu a za dosiahnutím účelu, pre ktorý boli touto fyzickou osobou poskytnuté. Doba spracúvania týchto osobných údajov je výlučne doba nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý boli tieto údaje poskytnuté, prípadne ktoré sú právnymi predpismi prípustné.

Fyzická osoba, ktorá poskytne svoje osobné údaje našej spoločnosti alebo ktorej osobné údaje sú našej spoločnosti poskytnuté z iného zdroja, má právo požadovať prístup k svojim osobným údajom,  ktoré sa ho týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať spracúvanie v súlade s GDPR a Zákonom.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete obrátiť telefonicky na číslo +421 905 858250, písomne na adrese vyššie uvedeného sídla spoločnosti, alebo e-mailom info@pekoprof.sk.

Účely spracovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame najmä pre potrebu vypracovávania obchodných ponúk, na komunikáciu s vami ohľadom dopytu z vašej strany uvedeného v kontaktnom formulári a na poskytnutie najvhodnejšieho riešenia, ktoré zodpovedá vaším predstavám. K spracúvaniu vašich údajov dochádza najmä pri spracovaní objednávok, zhotovení, dodávke a montáži našich produktov, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidencie platieb, a pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracovávame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracovávame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

Právne základy spracovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame iba na základe nasledovných právnych základov pokiaľ:

spracovávanie osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie zmluvy ( napr. kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (objednávka, žiadosť prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonický dopyt)

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (takýmto predpisom môže byť napr. zákon o účtovníctve)

spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a nám je predovšetkým ponuka a predaj kvalitného tovaru a poskytnutie starostlivých služieb našim zákazníkom

ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré konkrétne účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracovávanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam. Takýto súhlas však môžete kedykoľvek odvolať.

Rozsah osobných údajov

Spracúvame iba nevyhnutné informácie zodpovedajúce účelu spracovania, so zreteľom na kvalitné splnenie služieb tak, aby sme splnili zákonné povinnosti a aby sme chránili naše a vaše oprávnené záujmy.

Spracovávame tieto kategórie osobných údajov:

Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, prípadne názov spoločnosti, obchodné meno a adresa.

Kontaktné údaje, ktorými sú váš e-mail, telefónne číslo.

Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup a podobne.

Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.

Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií. Tieto údaje môžu slúžiť v zmysle používania cookies.

Doba uschovávania osobných údajov

Informácie spracúvame a uschovávame počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. Doba spracúvania a uschovávania osobných údajov závisí od účelu a právneho základu spracúvania. Práve kritérium nevyhnutnosti je rozhodujúce pri určení doby spracovávania a uschovávania osobných údajov.

V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracovávať iba do momentu, než svoj súhlas neodvoláte.

V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracovávať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená (predovšetkým vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať zákaznícky servis, služby a súvisiace produkty).

V prípade plnenie zo zmluvy budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok. Pokiaľ spracúvame informácie na základe opatrení pred uzatvorením zmluvy (predzmluvných rokovaní).

V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže doba spracovania a uchovávania predstavovať 10 rokov.

Na vašu žiadosť však kedykoľvek pristúpime k vymazaniu a likvidácii vašich osobných údajov, ktoré sme spracovali alebo ich uchovávame.

V prípade, že bude medzi dotknutou fyzickou osobou a našou spoločnosťou dohodnutá bližšia vzájomná spolupráca, budú podmienky ochrany osobných údajov špecifikované a informované dotknutej fyzickej osobe na mieru pre konkrétny daný prípad.